Kvalitè & Miljö

Allmän Kvalitetspolicy:

Arbetet inom Eldesign AB skall motsvara högt ställda förväntningar från kunder och anställda. För att bibehålla vårt tekniska kunnande som specialistföretag inom verksamhetsområdet skall vi kontinuerligt stärka och utveckla vår kompetens. Därmed kan vi uppnå vårt mål att leverera kvalificerade tjänster till våra kunder inom infrastruktur, industri, fastighetsförvaltning och byggsektor.

För att säkerställa detta tillämpar Eldesign AB ettkvalitetssystem och kvalitetsprogramsom följer den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001. Kvalitetssystemet är en av förutsättningarna för att våra uppdrag genomförs på ett sådant sätt att fastställda mål uppnås inom de ramar som angivits. Då ansvar och befogenheter utgår från medarbetarnas arbetsuppgifter görs beslutsvägarna korta och säkerheten i handläggningen ökar. Därmed skapas också grunden för den effektivitet som kvalitetssystemet anvisar.

Vårt kvalitetssystem omfattar nödvändiga rutiner för att lämna anbud, genomföra uppdrag och avsluta uppdrag på ett sådant sätt att förtroende för vår kompetensoch handlingskraft leder till nya uppdrag. Då alla inom Eldesign Ingenjörsbyrå AB skall känna ansvar för kvaliteten i sitt eget uppdragär varje medarbetares insats viktig.

Miljöpolicy:

ELdesign Ingenjörsbyrå AB skall utföra alla arbetsuppgifter så att belastningen på natur- och kulturmiljön begränsas varvid
avvägningar mellan såväl miljö som funktion och ekonomi ska göras. En naturförändring är inte automatisk detsamma som
miljöförstöring Vid planering och projektering bör man systematiskt söka de totallösningar som ger låg miljöbelastning i
förhållande till den ”nytta” som anläggningen medför. ELdesign Ingenjörsbyrå AB arbetar i sina uppdrag med en helhetssyn
på aktuell verksamhet och dess omgivningsförhållanden. Strävan i Eldesigns miljöarbete är att anläggningens miljöinnehåll,
gällande lagstiftning, beställarens egna miljökrav och förväntningar skall sammanfalla.

Alla medarbetare i ELdesign är miljöansvariga men ett uttalat ansvar åvilar uppdragsledaren i det enskilda projektet.
ELdesign Ingenjörsbyrå AB arbetar med metoder och lösningar.....

- så att belastning på naturmiljön begränsas
- där material och system är anpassade till kretsloppssamhället
- anpassade till naturmiljön men även till människans kulturmiljö
- baserade på erfarenhetsåterföring så att funktion och kretslopp säkerställs
- efter avvägningar mellan såväl miljö som funktion och ekonomi
- företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta arbetsplatser.
- produkternas miljöpåverkan.

Detta omfattar projektering av eltekniska anläggningar som företaget utför. Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas
av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy.
Leverantörer och samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav.